Menü
Kosár

Garanciális ügyintézés

Ezen az oldalon a garanciális ügyintézéssel kapcsolatos információkról olvashatsz bővebb tájékoztatást, aszerint, hogy a jogszabályok szerint milyen garanciális jogok illetnek meg.

Érthető tájékoztatást olvashatsz garanciális jogaidról, mégpedig:

·         Milyen termékekre vonatkozik?

·         Milyen esetekre vonatkozik?

·         Mennyi ideig vonatkozik?

·         Kinek milyen kötelezettségei vannak?

 

Mi a jótállás és a kellékszavatosság?

Jótállás

Ez az, amiről a köznyelv “garanciaként” beszél. Jótállás esetében arról van szó, ha egy vásárolt termék (rejtett) hibás, akkor a termék átvételétől számított 1 éven belül a termék tulajdonosa élhet azon jogával, hogy az értékesítő javítsa – ha javításra nincs mód, akkor cserélje – a hibás terméket, amennyiben annak vételára meghaladja a 10.000 Forintot. Ha a termék javítására, vagy cseréjére nincs mód, akkor a fogyasztó élhet az árleszállítás, illetve elállás jogával.  

Kellékszavatosság

Ez is a köznyelvi “garanciához” tartozik. A jótállással ellentétben a szavatossági igénnyel a termék átvételétől számított 2 éven belül élhet a termék tulajdonosa a vételár értékétől függetlenül. Szintén a javításra – ha javításra nincs mód, akkor cserére –  nyújthatja be igényét a vásárló. Ahogy a jótállás esetében is, ha a termék javítására, vagy cseréjére nincs mód, akkor a fogyasztó élhet az árleszállítás, illetve elállás jogával.

Fontos, hogy szavatosságról csak olyan hibáknál lehet beszélni, amelyeknél a hiba már a forgalomba hozatalkor megvolt (gyári hiba).Továbbá a vásárlástól/átvételtől számított hat hónapon belüli bejelentés esetén a bizonyítási kötelezettség az eladót terheli, a 6-24 hónap közötti időszakban jelentkező problémák esetén viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék gyári vagy rejtett hibás.

 

Jótállás - Áttekintő és fontos tudnivalók 

 • A jótállás időtartama 1 év.
 • A jótállási határidő a termék(ek) kézhezvételétől kezdődik.   
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha az a termék(ek) kézbesítése után lépett fel. Például, ha a hibát:
  • szakszerűtlen üzembe helyezés okozta (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár vagy természeti csapás okozta.

 

 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén
  • elsősorban – választásod szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhetsz. Kivéve, ha a termék valamely okból nem javítható, vagy már nem lehetséges a kicserélése, illetve ha a választott igény (kijavítás, kicserélés) a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az UPstore.hu Webáruháznak (figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Neked okozott érdeksérelmet).
  • amennyiben az UPstore.hu Webáruház a kijavítást vagy kicserélést nem tudja vállalni a teljesítési határidőn belül, úgy kérheted a vételár arányos leszállításával a visszafizetést, vagy kijavíttathatod az UPstore.hu költségére mással a termék(ek)et, vagy elállhatsz a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén az elállásnak nincs helye.

 

 • Lehetőséged van, hogy a választott elállási igényedről (kicserélés, kijavítás) áttérj másikra. Az áttéréssel esetlegesen okozott költséget azonban köteles vagy az UPstore.hu felé megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre az UPstore.hu Webáruház adott okot, vagy a váltás indokolt volt.
 • Amennyiben meghibásodás miatt érvényesítesz csereigényt a kézhezvételtől számított 3 napon belül, úgy az UPstore.hu Webáruház köteles a terméket kicserélni, feltéve hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • kijavítást vagy kicserélést az UPstore.hu Webáruház a Te érdekeidet figyelembe véve, legfeljebb 14 napon belül el kell végezze.
 • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • A jótállási időbe nem tartozik bele a kijavítási időnek azon része, ameddig a termék(ek)et nem tudod rendeltetésszerűen használni. Javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő újból kezdődik.
 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az UPstore.hu Webáruházat terhelik.
 • 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termék(ek) esetén a javítást az üzemeltetés helyszínén kell eszközölje az UPstore.hu Webáruház által megbízott szakember. Amennyiben a helyszínen ez nem lehetséges, úgy az el- és visszaszállításról az UPstore.hu Webáruház gondoskodik.
 • Jótállási jog nem érinti a szavatossági jogok érvényesítését.
 • Jogvita esetén a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett a helyi békéltető testület eljárását is kezdeményezheted.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
  Amennyiben nem kaptál a termékhez jótállási jegyet (és egyébként járna hozzá, mert 10 ezer Ft feletti vételárú termék), úgy az elállási igényed a vásárlást bizonyító számla, vagy nyugta bemutatásával is érvényesítheted
 • Jótállási igényedet a Felhasználói fiókodban a Visszaküldés aloldalon, vagy ügyfélszolgálatunk bármely elérhetőségén gyakorolhatod.

Részletesebb tájékoztatásért olvasd el Általános szerződési feltételeinket!  

 

Jótállás – Kormányrendelet

 

A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22. Korm. rendelet), amely alapján a vállalkozásnak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet mellékletében felsorolt olyan termékekre, amelyek az UPstore.hu Webáruház kínálatában is megtalálhatók, és besorolhatók a következő kategóriák, feltételek valamelyikébe:

  • közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett (pl. hoverboardok, rollerek)
  • világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett (pl. ledes lámpák)
  • elektronikus hírközlő végberendezések tartozékai, kiegészítői 10 000 Ft eladási ár felett (pl. mobil kiegészítők)
  • információtechnikai készülékek tartozékai, kiegészítői 10 000 Ft eladási ár felett (pl. tablet kiegészítők)

Hangsúlyozni kell, hogy a jótállás kötelezettje a vállalkozás: az, akit a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

A bizonyítási kötelezettség a kötelező jótállás teljes egy éve alatt a vállalkozást terheli.

 

Kellékszavatosság - Áttekintő és fontos tudnivalók 

 • A kellékszavatosság időtartama 2 év.  
 • Kellékszavatosság keretébe tartozó hiba esetén
  • elsősorban – választásod szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhetsz. Kivéve, ha a termék valamely okból nem javítható, vagy már nem lehetséges a kicserélése, illetve ha a választott igény (kijavítás, kicserélés) a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az UPstore.hu Webáruháznak (figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Neked okozott érdeksérelmet).
  • amennyiben az UPstore.hu Webáruház a kijavítást vagy kicserélést nem tudja vállalni a teljesítési határidőn belül, úgy kérheted a vételár arányos leszállításával a visszafizetést, vagy kijavíttathatod az UPstore.hu költségére mással a termék(ek)et.
 • A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Te érdekeidet kímélve kell az UPstore.hu Webáruház elvégezze.

 

 • Jogod van áttérni a választott kellékszavatossági jogodról a másikra. Azonban az áttéréssel okozott esetleges költségeket köteles vagy az UPstore.hu Webáruháznak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az UPstore.hu adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • A hibát felfedezése után köteles vagy késedelem nélkül felénk közölni.
 • Termék átvételétől számított 2 hónapon belül az UPstore.hu Webáruház köteles késedelem nélkül közölt hibának tekinteni minden bejelentést.
 • közlés késedelméből eredő esetleges károkért Te vagy a felelős.

 

 • A kellékszavatossági igényed a termék(ek) átvételétől számított 2 év alatt évül el. Amennyiben az értékesített termék használt dolog, úgy az elévülési idő lehet rövidebb, de nem lehet rövidebb, mint 1 év.
 • Nem számít bele az elévülési időbe a termék kijavítási idejének azon része, míg Te nem tudtad használni a terméket.
 • A termék kicserélésével vagy kijavításával a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Az UPstore.hu Webáruház ezt a szabályt alkalmazza arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

 • Az UPstore.hu Webáruház a termék(ek) minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek tekinti, amely a megjelölt hibát előidézte.
 • Szavatossági igényedet csak egy megjelölt hibára érvényesítheted. Amennyiben egy eltérő más hiba is jelentkezik, az egy újabb szavatossági érvényesítésének minősül.
 • A szavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek az UPstore.hu webáruházat terhelik. Amennyiben a meghibásodás úgy keletkezett, hogy a karbantartási kötelezettségedet elmulasztottad, úgy a javítással, cseréléssel felmerült költségeket Te is köteles vagy viselni.

Részletesebb tájékoztatásért olvasd el Általános szerződési feltételeinket!

 

Kellékszavatosság - Kormányrendelet 

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a fogyasztó minőségi kifogással élhet akkor is, ha már a vásárolt termék jótállási időszaka végetért, illetve ha a vásárolt terméket nem illeti meg a jótállási jog. Az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény(ún. elállás).

Az új Ptk. szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. A sütik beállításáról az Adatvédelmi irányelvek oldalunkon olvashatsz.